Rys historyczny Wychowankowie Wychowawcy Pedagog Aktualności
Brak wolnych miejsc
PEDAGOG mgr TERESA ŁABA

Pracę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1998 r. na stanowisku wychowawcy w Domu Dziecka w Trzemiętowie.

W 1991 r. została powołana na stanowisko pedagoga w Domu Dziecka w Trzemiętowie. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. W realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych kieruje się zasadą "dobra dziecka", mając na względzie jak najbardziej optymalne przygotowanie podopiecznych do samodzielnego życia. Wspiera wychowanków i sprawuje nad nimi opiekę od chwili przyjęcia ich do placówki do momentu pełnego usamodzielnienia.

Podczas dotychczasowej pracy zawodowej realizowała - w celu dokonania konstruktywnych zmian w osobowości wychowanków - cykle zajęć edukacyjno-rozwojowych. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne obejmujące m.in. problematykę:

ˇ prawidłowej komunikacji międzyludzkiej,
ˇ różnego typu uzależnień (od nikotyny, alkoholu, narkotyków, leków, komputera),
ˇ "barw uczuć",
ˇ dojrzewania, dorastania i seksualności w życiu człowieka,
ˇ praw dziecka,
ˇ przeciwdziałania przemocy,
ˇ wzmacnianiu poczucia własnej wartości,
ˇ integracji w placówce i poza nią.

Oprócz grupowych form zajęć prowadzi także indywidualną pracę z dziećmi. Ponadto jako pedagog koordynuje działania wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces wychowania podopiecznych domu dziecka. Prowadzi doradztwo pedagogiczne dla wychowawców, a także spotkania szkoleniowe poza placówką.

Współpracuje z rodzinami wychowanków oraz różnorodnymi instytucjami wspomagającymi proces wychowania i regulującymi sytuację prawną dzieci (szkoły, sądy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, urzędy miast i gmin, ośrodki adopcji itp.).

W latach 1993-98 była członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.


CAPOW W TRZEMIĘTOWIE

Karolewo 6
86-022 Dobrcz
Powiat Bydgoski
woj. Kujawsko-Pomorskie

tel./fax (0 52) 3201233

NIP 967-00-56-817

Dyrektor CAPOW: Mirosław Urbaczewski
e-mail: sekretariat@domdziecka.lo.pl

 
.